Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό για την κατάργηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά για την επιχειρούμενη νομοθέτηση της αντικατάστασης του γεωτεχνικού επιστήμονα από ανεπαρκή φυσικά πρόσωπα χωρίς πτυχίο στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και στα κτηνιατρεία και της ουσιαστικής κατάργησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου)


Η επιστολή που κοινοποιείται σε πολιτικούς αρχηγούς και αρμόδιες υπηρεσίες έχει ως εξής:
"Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
δυσάρεστη έκπληξη και έντονο προβληματισμό μας προκάλεσε το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου (σχέδιο OMNIBUS LAW) σχετικά με την τροποποίηση του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32) για την «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Αυτό διότι ενώ ο σκοπός του, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για τις περιπτώσεις επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων, στις οποίες οι περιορισμοί πρόσβασης ή και άσκησης επαγγέλματος έχουν εισαχθεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος, για τις γεωτεχνικές και μόνο επαγγελματικές δραστηριότητες γίνεται, αντίθετα και αναίτια, ρύθμιση για κατάργηση της αδειοδότησης, είτε όσον αφορά στην έναρξη διαφόρων επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων, είτε ακόμη και όσον αφορά στην γενική πιστοποίηση της επιστημονικής-επαγγελματικής επάρκειας των γεωτεχνικών που διασφαλίζεται με την αδειοδότηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Π.Δ. 344/2000 – ΦΕΚ Α΄ 297).
Συγκεκριμένα, ενώ ο ανωτέρω νόμος ρητά αποσαφηνίζει στο άρθρο 9, παρ. 2, εδ. 2 ότι με τις διατάξεις του άρθρου 3 δεν θίγεται η διαδικασία της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού που καθορίστηκε με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α’ 297), με το άρθρο 5 του προτεινόμενου νομοσχεδίου καταργείται η αυτονόητη αυτή εξαίρεση.
Στην αιτιολογική  έκθεση του εν λόγω νομοσχεδίου διατυπώνεται η εσφαλμένη και αναληθής αιτιολόγηση της κατάργησης της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του γεωτεχνικού με τον ισχυρισμό ότι γίνεται «για λόγους ισονομίας με τα υπόλοιπα επαγγέλματα και μείωσης των διοικητικών και οικονομικών βαρών των επαγγελματιών». Η αλήθεια είναι ότι η υπάρχουσα διαδικασία έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διατηρείται τόσο στο ομοειδές με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όσο και στην ομοειδή με την Κτηνιατρική και την Φυτιατρική επιστήμη της Ιατρικής. Επιπροσθέτως, δεν τίθεται θέμα διοικητικών και οικονομικών βαρών των επαγγελματιών, καθώς η υπάρχουσα άδεια χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, σε διάστημα περίπου ενός μήνα από την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερομένου, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του (διάστημα σαφώς μικρότερο από το τρίμηνο που αναφέρεται στο άρθρο 3 περί αναγγελίας) και η χορήγησή της είναι υποχρεωτική εφ’ όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ η ανανέωση της αδείας κάθε τρία χρόνια γίνεται ατελώς και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τον αιτούντα (κόστος έκδοσης, ταχυδρομικά κλπ) το οποίο καλύπτει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Είναι απολύτως αναγκαίο να διευκρινιστεί, επίσης, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να αντικατασταθεί με αναγγελία, γιατί δεν συνιστά έναρξη συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά η απόκτησή της από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., πιστοποιεί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως αυτά πηγάζουν από τις επιστημονικές γνώσεις που διαθέτουν και περιγράφονται στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού».
Κατά συνέπεια, η άδεια αυτή αφορά στην άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου, ιχθυολόγου), για την οποία απαιτείται πιστοποίηση ύπαρξης συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων για όσους τα απέκτησαν στην Ελλάδα ή αναγνώριση των προσόντων αυτών, για όσους τα απέκτησαν στην αλλοδαπή.
Η θεσμοθέτηση της εν λόγω αδείας από την Ελληνική πολιτεία μέσω του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες των κλάδων μας, όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α’ 297), έχουν άμεση σχέση με τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση, μέσω των απαιτούμενων (φυτοϋγειονομικών, ποιοτικών, κτηνιατρικών, κ.λπ) ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, της ποιότητας και της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, την αειφορική διαχείριση των υδάτινων και λοιπών φυσικών πόρων, με έμφαση στην προστασία του δασικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, τη μελέτη και κατασκευή έργων τόσο για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές κ.λπ) όσο και για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από αυτές, κ.ά. Η εν λόγω άδεια μπορεί να ανακληθεί στην περίπτωση σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η παράβαση των κανόνων του κώδικα επαγγελματικής και επιστημονικής δεοντολογίας, συναπτόμενης με την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, όπως παραπάνω εκτέθηκε.
Επιπροσθέτως  και όσον αφορά στις επιμέρους  επαγγελματικές δραστηριότητες της  εμπορίας λιπασμάτων (άρθρο 11 του νομοσχεδίου), της εμπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών (άρθρο 14 του νομοσχεδίου) και της έναρξης λειτουργίας κτηνιατρείων (άρθρο 13 του νομοσχεδίου) θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη διαφωνία μας με την προτεινόμενη κατάργηση της υπάρχουσας αδειοδότησης, αλλά και την ανησυχία μας για τις απροσδιόριστες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο φυσικό περιβάλλον και στην εν γένει αγροτική ανάπτυξη της χώρας.
Για τις πρώτες δύο επαγγελματικές δραστηριότητες ως αιτιολογία αναφέρεται η έκδοση της με αρ. 19/VΙ/2012/12 (ΦΕΚ 3114 Β΄ 2012) γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία, όμως, κατά τη γνώμη μας είναι αδόκιμη ως προς το γεωτεχνικό επιστημονικό τμήμα της επειδή παρότι γίνεται αναφορά σε επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, από το κείμενο γίνεται αντιληπτό ότι δεν έχει κατανοηθεί πλήρως το εύρος και το βάθος των επιπτώσεων από τη χρήση των λιπασμάτων (νιτρορύπανση και πιθανή πρόκληση θανατηφόρων ασθενειών, ευτροφισμός κ.α. σε μία χώρα χωρίς εδαφολογικούς χάρτες και με ελάχιστες εδαφολογικές αναλύσεις) ή του πολλαπλασιαστικού υλικού (προστασία βιοποικιλότητας, αποφυγή γενετικής διάβρωσης του εντόπιου αβελτίωτου γενετικού υλικού, αποφυγή μετάδοσης ασθενειών και εχθρών καθώς και διασφάλιση της πιστότητας του γενετικού υλικού των 76 Ελληνικών Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης φυτικών ειδών) τόσο ως προς την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όσο και ως προς την οικονομικότητα της αγροτικής μας παραγωγής. Ήδη, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζήτησε εγγράφως την ανάκληση της ανωτέρω γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επειδή δεν είχε λάβει υπόψη και την επιτακτική ανάγκη προγενέστερης αυτοψίας του επαγγελματικού χώρου (που δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τη διαδικασία της αναγγελίας και της σιωπηρής έγκρισης) ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των λιπασμάτων (η εκρηκτικότητα του λιπάσματος της νιτρικής αμμωνίας έγινε πρόσφατα τραγικά επίκαιρη στις ΗΠΑ) και η εφαρμογή των φυτοϋγειονομικών και άλλων απαιτήσεων κατά την παραγωγή και διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού.
Ιδιαιτέρως και όσον αφορά  στην επιχειρούμενη ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών σε φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι κτηνίατροι ή σε νομικά πρόσωπα, τα οποία απλώς θα απασχολούν κτηνίατρο ως επιστημονικό υπεύθυνο, πιστεύουμε ότι θα εξαλείψει την προσωπική ευθύνη αντιμετώπισης των περιστατικών ασθενειών καθ’ όλο το 24ωρο, με δυσμενείς συνέπειες για τους κτηνοτρόφους-κατόχους ζωικού κεφαλαίου, αλλά και για την πρόληψη και καταπολέμηση επικίνδυνων ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων. Επίσης θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ κτηνιάτρων ελευθέρων επαγγελματιών και εταιρειών που θα δημιουργηθούν, θα εξαφανίσει τους κτηνιάτρους ελεύθερους επαγγελματίες, μετατρέποντάς τους σε μισθωτούς και θα συμβάλει στην επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και στην ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας του κλάδου.
Πιστεύουμε, επίσης, ότι η επιχειρούμενη για την εμπορία λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού θεσμοθέτηση της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα και της δυνατότητας απασχόλησης ως υπεύθυνου οποιουδήποτε φυσικού προσώπου κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας χορηγούμενο από το ΥΠΑΑΤ μετά από κατάρτιση, είναι άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και συνεπώς απαράδεκτη (η απαραίτητη επιστημονική πληροφόρηση και παρακολούθηση θα καλύπτει τη μισή μόνο επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης ή μπορούν να αντικατασταθούν πανεπιστημιακές σπουδές 5 ετών και πιθανές μεταπτυχιακές σπουδές με επαγγελματική κατάρτιση 5 μηνών;). Η πιθανή θέσπιση της μερικής απασχόλησης του γεωτεχνικού ή της υπεύθυνης απασχόλησης φυσικών προσώπων που κατέχουν μόνο ένα πιστοποιητικό κατάρτισης, αλλά δεν έχουν πιστοποιημένη επιστημονική επάρκεια, στους κρίσιμους τομείς των λιπασμάτων και του πολλαπλασιαστικού υλικού, αποτελεί μια ανεύθυνη πράξη εκ μέρους της Πολιτείας που «ναρκοθετεί» την αναπτυξιακή προσπάθεια της αγροτικής παραγωγής, καθώς η διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας των Ελληνικών προϊόντων είναι αδύνατη χωρίς την επιστημονική γνώση, ενώ παράλληλα εγκυμονεί και μέγιστους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τις εξαγωγές.
Τέλος, η επιχειρούμενη εφαρμογή και στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα (η απαιτούμενη από το ν. 4036/2012 – ΦΕΚ Α’ 8 συνεχής και αυτοπρόσωπη επιστημονική πληροφόρηση και παρακολούθηση θα καλύπτει τη μισή μόνο επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης;) και της δυνατότητας απασχόλησης ως υπεύθυνου οποιουδήποτε φυσικού προσώπου κατέχει ένα πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (μπορούν και πάλι να αντικατασταθούν πανεπιστημιακές σπουδές 5 ετών και πιθανές μεταπτυχιακές σπουδές με επαγγελματική κατάρτιση 5 μηνών;), είναι σε πλήρη αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και εάν ποτέ υλοποιηθεί θα είναι καταστροφική – εγκληματική για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τις εξαγωγές των αγροτικών μας προϊόντων. Η μάστιγα της επικίνδυνης χρήσης των παρανόμως εισαχθέντων από γειτονικές χώρες γεωργικών φαρμάκων (η οποία στη Βόρεια Ελλάδα φθάνει σήμερα στο 30% της συνολικής χρήσης) δεν αντιμετωπίζεται με την ανεξέλεγκτη και χωρίς επιστημονική καθοδήγηση χρήση και των νομίμως ακόμη πωληθέντων γεωργικών φαρμάκων στην Ελλάδα, αλλά με τη θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων από τους υπεύθυνους επιστήμονες στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Ειδάλλως, η συνεχής μείωση των εγκεκριμένων σκευασμάτων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ανθεκτικότητας από τα παθογόνα στις υπάρχουσες δραστικές ουσίες θα οδηγήσει σε υπέρογκη αύξηση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων ή ακόμη και στην αδυναμία αποδοτικής καλλιέργειάς τους.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
σήμερα ακούγονται φωνές από πολλές υπεύθυνες πλευρές ότι αυτό που θα συντελέσει πρωτίστως στην ανόρθωση και ισορρόπηση της οικονομίας της χώρας είναι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση και φυσικό περιβάλλον, αλιεία, ορυκτός πλούτος, υδρογονάνθρακες). Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και οι γεωτεχνικοί επιστήμονες πιστεύουν ακράδαντα ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα και η εφαρμογή της να είναι άμεση ώστε να φανούν σε εύλογο χρόνο και τα ευεργετικά της αποτελέσματα στη δοκιμαζόμενη οικονομία της χώρας.
Γνωρίζουμε και το προσωπικό σας ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής και πρέπει κι εσείς να γνωρίζετε ότι οι γεωτεχνικοί επιστήμονες, απόφοιτοι των γεωπονικών, δασολογικών, γεωλογικών και κτηνιατρικών Σχολών/Τμημάτων των ΑΕΙ και μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., έχουν πρωτοστατήσει στην πρωτοφανή μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων από περίπου 3 δις ευρώ το 2008 σε μόλις 1 δις ευρώ το 2012 με σημαντικότατη αύξηση των εξαγωγών και εάν τους επιτρέψετε θα οδηγήσουν τη χώρα ξανά σε πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων.
Οι  γεωτεχνικοί έχουν πλήρως κατανοήσει το νέο τους ρόλο στη σημερινή οικονομική συγκυρία, είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι  να στηρίξουν ουσιαστικά και υπεύθυνα, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες, τον  πρωτογενή τομέα της παραγωγής  και προσδοκούν από την Πολιτεία να τους εμπιστευθεί και να μην υποβαθμίσει την επιστημονική επάρκειά τους και το ρόλο τους, που δεν είναι άλλος παρά η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη πραγματικότητα.
Στο επάγγελμα του γεωτεχνικού δεν  υπάρχει σήμερα κανένας από τους περιορισμούς στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 2 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32). Δυστυχώς, η επιχειρούμενη νομοθετική ρύθμιση δεν σκοπεύει στο άνοιγμα του ήδη ανοιχτού επαγγέλματος του γεωτεχνικού, αλλά στην ουσιαστική κατάργηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, γεγονός που εάν επιτραπεί θα είναι ολέθριο για την πατρίδα μας. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι στην Ελλάδα η ευημερία και η πρόοδος είναι ιστορικά συνδεδεμένες με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη μεταπολεμική-μετεμφυλιακή ανάπτυξη της περιόδου 1950 -1980.
Παρακαλούμε, λοιπόν, για την προσωπική σας παρέμβαση ώστε να απαλειφθούν οι επίμαχες αντιεπιστημονικές και αντιαναπτυξιακές διατάξεις από το ανωτέρω νομοσχέδιο για να μη διαταραχτεί η αναπτυξιακή προσπάθεια του αγροτικού κόσμου, αλλά τουναντίον να μπει σε στέρεες και υγιείς επιστημονικές βάσεις που θα διασφαλίσουν την αειφορία της ποιοτικής πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησής της αλλά και τη δημόσια υγεία, το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας. Πεποίθησή μας είναι ότι η επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της παραγωγής στη χώρα μας και ταυτόχρονα η διασφάλιση της ποιότητας και της πιστοποίησης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μας που θα εδραιώσει τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά προϋποθέτει την ισχυροποίηση και όχι την υποβάθμιση του ρόλου που παραδοσιακά και με επιτυχία ασκεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως προς την επάρκεια και την επαγγελματική συνέπεια των εμπλεκόμενων επιστημόνων.

Με τιμή,

 1. Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 2. Κωνσταντίνος Φεγγερός, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Μαρία Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
 4. Δημήτριος Κωβαίος, Πρόεδρος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
 5. Ηλίας Βουλγαρίδης, Πρόεδρος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
 6. Αθανάσιος Ντινόπουλος, Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 7. Γρηγόριος Τσόκας, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
 8. Μιχαήλ Σταματάκης, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 9. Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Αν. Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
 10. Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 11. Ζαφείρης Άμπας, Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 12. Κωνσταντίνος Σούτσας, Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 13. Ευθύμιος Λέκκας, Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας
 14. Θεοχάρης Ζάγκας, Πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας
 15. Νικόλαος Μπαρμπαγιάννης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας
 16. Δημοσθένης Χαχαλής, Πρόεδρος της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας
 17. Γεώργιος Ζέρβας, Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας
 18. Αικατερίνη Λουκάκη, Πρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας
 19. Απόστολος Κυριαζόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας
 20. Χριστίνα Βαρβέρη, Πρόεδρος της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας
 21. Ματθίλδη Σαββοπούλου-Σουλτάνη, Αντιπρόεδρος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος
 22. Αλέξανδρος Κουτσούρης, Πρόεδρος της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας
 23. Ελευθέριος Τζάμος, Πρόεδρος της Φυτιατρικής Εταιρείας Ελλάδος
 24. Κωνσταντίνος Τζανακούλης, Δήμαρχος Λάρισας Γεωπόνος
 25. Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος της Ένωσης Ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
 26. Νικόλαος Κακαβάς, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)
 27. Ελευθέριος Κουτσουμπλής, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ)
 28. Νικόλαος Μπόκαρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ)
 29. Μήνα Μπόρη, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ)
 30. Ελπίδα Μπεκιάρη, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου (ΠΣΙΔ)
 31. Δημήτριος Σοφολόγης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ)
 32. Ευθύμιος Ιακωβάκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ)
 33. Τραχήλη Αθηνά, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (ΠΚΣ)
 34. Δημήτριος Αργυρίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)
 35. Νικόλαος Χλύκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Συνδέσμου Μελετητών Γεωτεχνικών (ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ.ΓΕ.)
 36. Νικόλαος Γούναρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΕΔΕΕ)
 37. Μιχαήλ Στόγιαννος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ)
 38. Αντώνιος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ)
 39. Αθανάσιος Μπουζινέκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων (ΠΚΔ)
 40. Γρηγόριος Νικολαΐδης, Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας – Θράκης
 41. Γρηγόριος Κόπανος, Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 42. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
 43. Γεώργιος Πουλινάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 44. Γεώργιος Πουλιάκας, Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 45. Βασίλειος Δελησταμάτης, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θράκης
 46. Ζαφείρης Μυστακίδης, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας
 47. Αθανάσιος Σαρόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
 48. Ευάγγελος Σημανδράκος, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
 49. Σπυρίδων Μπαλαμπέκος, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου και Νήσων
 50. Ιωάννης Γεωργιάδης, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Ελλάδας
 51. Σταύρος Ζαννόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
 52. Σωτήριος Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
 53. Ιωάννης Τσακίρης, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αιγαίου
 54. Αλέξανδρος Στεφανάκης, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κρήτης"
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...